Algemeen

Counselling is volledig geïntegreerd in de psychosociale hulpverlening. De meeste mensen hebben periodes in hun leven waarin ze moeilijke gebeurtenissen en daarmee verbonden gevoelens ervaren die onoplosbaar lijken. Soms besef men dat deze ervaringen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden, zoals ziekte, huwelijksproblemen of het verlies van een naaste. In andere gevallen heeft men echter idee waardoor men zich zo voelt. Het enige wat men weet is dat het leven onprettig of moeilijk is geworden of zelfs onverdraaglijk lijkt. Counsellingtherapie, psychosociale hulpverlening kan mensen helpen helderheid te scheppen in hun gedachten en gevoelens. Zodat ze zelf beslissingen kunnen nemen en eventueel belangrijke veranderingen in hun leven kunnen doorvoeren.
Counselling bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt. Ook in Nederland geniet counselling steeds meer bekendheid. Counselling wordt inmiddels vaak ingezet ter ondersteuning van reguliere trajecten in de gezondheidszorg.

Compas consultants is aangesloten bij:

  • Algemene Beroepsvereniging voor Counselling 117285
  • Praktijk: 90-52173
  • RBNG Licentienummer: 301339R
  • NOBCO
  • Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) 90-043426
  • Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Compas training &advies centrum

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden van Compas. De voorwaarden

zijn van toepassing op alle offertes van Compas, en op alle overeenkomsten

die tussen Compas en een opdrachtgever gesloten worden.

 

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1. Definities:

Compas: de naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak statutair gevestigd te

Dordrecht;

Opdrachtgever: degene die met Compas een overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht tussen Compas en Opdrachtgever;

Offerte: elke langs schriftelijke, telefonische of elektronische weg aan een (aspirant)

Opdrachtgever aangeboden voorstel tot het aangaan van een overeenkomst.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Compas en alle tussen

een Opdrachtgever en Compas gesloten overeenkomsten over het verrichten en/of

leveren van trainingen, opleiding, coaching en advies.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als en voor zover zij

schriftelijk tussen Compas en Opdrachtgever worden overeengekomen.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van Compas zijn geheel vrijblijvend, tenzij het

tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Als een offerte of aanbieding van

Compas een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt

aanvaard, heeft het Compas recht dit aanbod binnen twee werkdagen na

kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen. Tenzij

uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Compas

dertig dagen geldig.

2. De overeenkomst tussen Compas en Opdrachtgever komt tot stand door het

plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) of elektronische

aanmelding, inschrijving of opdracht bij Compas en de aanvaarding van deze

aanmelding, inschrijving of opdracht door Compas. Opdrachtgever aanvaardt door

zijn aanmelding, inschrijving of opdracht of verstrekking van de opdracht deze

algemene voorwaarden.

3. De in het vorige lid genoemde aanvaarding door Compas kan via elk

communicatiemiddel plaatsvinden.

 

Artikel 3 Annulering door de Opdrachtgever

1.De Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk,

schriftelijk of digitaal, te annuleren, met inachtneming van het verder gestelde in dit

artikel.

2. Indien Opdrachtgever voor alle trainingen-cursus een overeenkomst geheel of

gedeeltelijk annuleert, is deze aan Compas respectievelijk de volgende vergoedingen

verschuldigd:

Bij een annulering later dan 1 week voor de aanvangsdatum 100%

Bij een annulering tussen de 1 en 2 weken voor de aanvangsdatum 90%

Bij een annulering tussen de 2 en 4 weken voor de aanvangsdatum 50%

Bij een annulering tussen de 4 en 6 weken voor de aanvangsdatum 25% van de

overeengekomen prijs.

3. Indien overige Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert,

is deze aan Compas respectievelijk de volgende vergoedingen verschuldigd:

a) bij een annulering later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 100%

b) bij een annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 90%

c) bij een annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 50%

d) bij een annulering tussen 8 en 13 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 25%

van de overeengekomen prijs.

3. Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert na de

aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtgever gehouden de

gehele overeengekomen prijs te betalen.

4. Indien Compas, als gevolg van een annulering door de Opdrachtgever,

annuleringskosten verschuldigd is aan een voor de uitvoering van de opdracht door

Compas ingehuurde accommodatie of andere voorzieningen, is Opdrachtgever

verplicht deze annuleringskosten volledig te vergoeden.

5. Indien voor een opdracht medefinanciering plaatsvindt door derden in de vorm van

subsidie of wanneer een bijdrage wordt verstrekt en deze subsidie of bijdrage

wegens een annulering door Opdrachtgever niet wordt verstrekt, is Opdrachtgever

gehouden deze door Compas gederfde subsidie of bijdrage te vergoeden aan

Compas

6. In overleg met Compas kan Opdrachtgever in plaats van de oorspronkelijk

aangemelde deelnemer een vervangende deelnemer aan de activiteit laten

deelnemen. Dit dient dan wel vóór aanvangsdatum van de activiteit aan Compas te

worden medegedeeld. Vervanging na aanvang van de uitvoering van de

overeenkomst is niet meer toegestaan.

 

Artikel 4 Voortijdige beëindiging

Compas heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken of deelname van

een Opdrachtgever ofwel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer, te

weigeren, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door

omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht).

Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Compas

recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 leden 2, 3, 4 en

5.

 

 

Artikel 5 Wijziging van de opdracht

Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht onvoorzienbare feiten of

omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan de tussen partijen gesloten

overeenkomst en/of een juiste uitvoering daarvan belemmeren, wordt hierover tussen

de Opdrachtgever en Compas tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken zoveel

mogelijk naar de intentie van de oorspronkelijke overeenkomst aan de gewijzigde

situatie kunnen worden aangepast en in een schriftelijke aanvulling op de

overeenkomst worden vastgelegd.

 

Artikel 6 Het betrekken van derden bij de opdracht

Compas heeft het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst, in overleg

hierover met opdrachtgever, derden te betrekken en/of in te schakelen.

 

 

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

Compas zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte

of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan

worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter

heeft of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt

wordt als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die

informatie zal Compas ervoor zorgdragend dat deze niet tot de bron is te herleiden.

Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de

Opdrachtgever, zullen slechts aan anderen dan deze medewerkers worden

doorgegeven, indien en voor zover het voorgenomen gebruik daarvan vooraf

kenbaar is gemaakt aan de desbetreffende medewerker en deze uitdrukkelijk ervan

blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

 

Artikel 8 In dienst nemen van wederzijds personeel

Partijen zullen niet tijdens de duur van de (uitvoering) van de overeenkomst alsmede

voor de duur van de periode van 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst,

personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, dan wel

anderszins trachten te bewegen werkzaamheden te verrichten voor de wederpartij,

anders dan in overleg.

 

Artikel 9 Prijzen

1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt tegen de op moment van

totstandkoming van de overeenkomst door Compas gehanteerde prijzen en tarieven.

2. De overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Opdrachtgever overeengekomen zijn alle

door Compas gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief

eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en belastingen.

 

Artikel 10 Betaling

1. Als de overeenkomst tussen Compas en Opdrachtgever definitief is en Compas

het contract aan Opdrachtgever heeft verzonden, ontvangt Opdrachtgever vanaf 13

weken voor aanvangsdatum een voorschotnota van 40% van de contractwaarde.

2. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na

factuurdatum op het door Compas op de factuur aangewezen bankrekening, tenzij

uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3. Zonder schriftelijke toestemming van Compas is het Opdrachtgever niet

toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Compas op te schorten dan wel te

verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op Compas, uit welke hoofde dan

ook.

4. De betalingstermijn als bedoeld onder 10.1 is een fatale termijn. Bij niet tijdige

betaling is Opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Compas

gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur (wettelijke) rente in rekening te

brengen.

5. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft

Compas, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, het

recht de deelname van de Opdrachtgever, ofwel van de door Opdrachtgever

aangewezen deelnemer, aan de training, opleiding, coaching en/of adviesactiviteit te

weigeren of uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot betaling heeft

plaatsgevonden.

6. Indien Opdrachtgever na aanmaning niet betaalt, is Opdrachtgever aan Compas

naast de in dit artikel bedoelde rente, tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd,

welke worden vastgesteld op 15% van de door Opdrachtgever verschuldigde

hoofdsom met een minimum van € 50,-, onverminderd het recht van Compas om de

werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan

Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te

boven mochten gaan.

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of

industriële eigendom en soortgelijke rechten, waaronder ook naburige rechten en

rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van

door Compas aan Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde folders,

informatie- en trainingsmateriaal, dan wel ten behoeve van Opdrachtgever verrichte

werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan Compas. Onder 'Compas'

wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie Compas

met betrekking tot de hier bedoelde folders, informatie- en trainingsmateriaal,

werkzaamheden of diensten, rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Compas enige door Compas aan Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door Compas is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

3. Bij vastgestelde overtreding van dit artikel zal door Compas per overtreding een

boete van €25.000,- worden opgelegd aan Opdrachtgever.

4. Geen enkele bepaling in de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst tussen

Compas en Opdrachtgever strekken tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan

Opdrachtgever van rechten als bedoeld in dit artikel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

overeengekomen.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde folders,

informatie- en trainingsmateriaal en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van

werkzaamheden en/of diensten door Compas ter beschikking gestelde documentatie

of gegevensdragers, in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent

rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van

Compas of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

6. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van

overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Compas geleverde folders,

informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware de uiterste zorg is nagestreefd,

staat Compas niet in voor eventuele fouten of onvolledigheden. Compas, auteurs of

redacteuren van de folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware

zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door

Opdrachtgever van bedoelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en

hardware op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Compas aanvaardt dan ook

slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel

blijkt.

2. De aanwezigheid van een gebrek geeft Opdrachtgever nimmer recht tot

opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot

geleverde folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware of verrichte

werkzaamheden en/of diensten.

3. De totale aansprakelijkheid van Compas wegens toerekenbare tekortkoming in de

verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe

schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs

(excl. Omzetbelasting).

4. Compas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie

en enige andere schade dan die bedoeld in dit artikel.

5. Compas is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke

aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of

ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door Compas

geleverde of ter beschikking gestelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, soften hardware.

6. Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van een overeenkomst met Compasr slechts inroepen, nadat

Opdrachtgever Compas binnen de termijn van 1 maand na uitvoering van de

overeenkomst deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Compas ook na het

verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De

ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te

bevatten, zodat Compas hierop adequaat kan reageren.

7. Compas is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers

aan Compasactiviteiten aan accommodaties en/of aan derden.

 

Artikel 13 Resultaat

Compas zal zich bij de uitvoering van een opdracht met de ter beschikking staande

kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inspannen om met de uitvoering

van een opdracht het beoogde resultaat te bereiken. Desalniettemin kan Compas

geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.

 

Artikel 14 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden van Compas, dienen door

Opdrachtgever uiterlijk binnen 1 maand na voltooiing van de overeenkomst

schriftelijk of digitaal te worden gemeld bij Compas. Afhandeling van de klacht

geschiedt conform de Klachtenregeling Compas op de website van Compas

www.compastac.nl

Indien een klacht gegrond is, zal Compas de werkzaamheden alsnog verrichten

conform het bepaalde in de overeenkomst.

Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden conform de overeenkomst niet

meer mogelijk of zinvol is, zal Compas slechts aansprakelijk zijn zoals bepaald in

artikel 12.4.

 

Artikel 15 Vrijwaring

Indien de Opdrachtgever aan Compas informatiedragers, elektronische bestanden of

software verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen of

defecten. Bij geconstateerde virussen of defecten in de informatiedragers,

elektronische bestanden of software, die leiden tot beschadigingen van de digitale

systemen van Compas, zullen de herstelkosten hiervan verhaald worden op

Opdrachtgever.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

1. Op elke door Compas met Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Compas met

Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Compas.

Deze Algemene voorwaarden van Compas. zijn gedeponeerd bij de Kamer van

Koophandel te Dordrecht onder nummer NL096696734B02 en kunnen tevens worden

ingezien en gedownload op www.compastac.nl

Wat te doen bij klachten over Compas?

De klachtenprocedure van Compas training,advies en counsling. (verder Compas), zoals opgenomen in haar Algemene voorwaarden 2014, luidt als volgt. Een klacht is een uiting van een klant, deelnemer of leverancier van ontevredenheid over diensten, producten of medewerkers van Compas. We zien klachten als mogelijkheid om het beter te doen. U kunt schriftelijk of telefonisch een klacht indienen bij Compas. Terugkerende onvrede wordt door de directie van Compas opgevat als een klacht. Er is sprake van onvrede als het voor de klant, deelnemer of leverancier niet zwaar genoeg is voor een officiële klacht, maar voor de directie van Compas wel zwaar genoeg is om er aan te werken om herhaling te voorkomen.

Telefonisch een klacht indienen

U kunt telefonisch contact opnemen met een van de vestigingen van Compas. U wordt doorverbonden met de verantwoordelijke leidinggevende van het onderdeel van onze organisatie, waar uw klacht betrekking op heeft. Is deze niet bereikbaar, dan wordt u binnen drie werkdagen teruggebeld. De verantwoordelijke leidinggevende maakt een aantekening van uw klacht, op het Compas Klachtenafhandelingsformulier.

Schriftelijk een klacht indienen

Schriftelijke klachten kunt u kenbaar maken door een digitaal klachtenformulier. U kunt dit formulier direct online invullen en naar ons e-mailen. U vindt formulier onderaan deze pagina.

Ook kunt u het klachtenformulier onderaan deze pagina downloaden. U kunt het dan printen, invullen en aan ons opsturen. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, neemt de verantwoordelijke leidinggevende telefonisch contact met u op, voordat hij/zij de klacht zal afhandelen.

Wat gebeurt er wanneer u een klacht indient?

Stap 1: Het indienen van de klacht is de eerste stap.

Stap 2: U ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van de ontvangst van uw klacht en wij laten u weten op welke termijn u een reactie mag verwachten.

Stap 3: De leidinggevende die uw klacht in behandeling heeft, stemt deze (indien nodig) af met de persoon of organisatie op wie de klacht betrekking heeft.

Stap 4: De leidinggevende neemt contact met u op over de afhandeling van de klacht.

Algemene uitgangspunten bij klachten

Compas hanteert een aantal uitgangspunten bij klachten. Compas houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal uw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen. Compas neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van uw naam, telefoonnummer, postadres en de datum waarop de klacht is ontstaan. Compas neemt geen klachten in behandeling als het feit waartegen u klaagt langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Compas handelt de klacht af binnen 6 weken na ontvangst van de klacht. Compas kan de behandeling van de klacht ten hoogste tien werkdagen verdagen. Zo nodig wordt u hierover geïnformeerd. U ontvangt van Compas een gemotiveerde beoordeling van uw klacht, evenals van de eventuele maatregelen die wij naar aanleiding van de bevindingen hebben ondernomen of zullen ondernemen. Van elke klacht wordt een apart dossier aangelegd. De klachten de wijze van afhandelingen worden geregistreerd en voor de deur van vastgestelde termijn bewaard. Eens per half jaar doet onze kwaliteitsmanager verslag aan de directie van Compas van het aantal klachten, de aard van de klachten, beoordeling van de ingediende klachten, getroffen maatregelen om de klachten op te lossen en uw bevindingen van de wijze waarop de klacht is behandeld en opgelost. Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Als de indiener van de klacht het niet eens is met de afhandeling daarvan, dan kan deze dit voorleggen aan een door beiden geaccepteerde derde partij. Het advocatenkantoor Sarier te Dordrecht zal dan een bindende uitspraak doen, indien de indiener van klacht niet een derde partij wilt. Het oordeel van het advocatenkantoor Sarier is bindend voor Compas en eventuele consequenties worden door Compas snel afgehandeld.

Klachtenformulier

Naam(*)
Ongeldige invoer

Geslacht(*)
Ongeldige invoer

Naam organisatie(*)
Invalid Input

correspondentieadres(*)
Invalid Input

Postcode(*)
Invalid Input

Woonplaats(*)
Invalid Input

Telefoonnummer(*)
Invalid Input

E-mailadres beschrijving klacht(*)
Invalid Input

(*)

Invalid Input

Over welke activiteit van Compas gaat uw klacht?(*)
Invalid Input

(Anders) Beschrijving van de klacht
Invalid Input

Over welke medewerker(s) van Compas gaat uw klacht?
Invalid Input

Hebt u wensen over de mogelijke opvolging/oplossing van uw klacht?
Invalid Input

ja, ik zou het wenselijk vinden als Compas:
Invalid Input