Projecten

Project Mantelzorgers Den Haag

Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (COMPAS) is een beproefde methode om moeilijk bereikbare groepen mantelzorgers te activeren en hun zelfsturend vermogen te vergroten. Een Compas-traject zet in op de empowerment van mantelzorgers, door ze te leren hun eigen kracht te herkennen en in te zetten. Compas is gericht op het ondersteunen van een traject met mantelzorgers in het algemeen en mantelzorgers (in kwetsbare posities) in het bijzonder. De afgelopen jaren is de methode door de Compas , training en adviescentrum  ontwikkeld.

Met de bezuinigingen in de zorg en de verschraling van de dienstverlening, staan steeds meer mantelzorgers onder druk om zaken rondom hun dierbaren zelf te regelen. Gemeente Den Haag heeft  een taak deze mantelzorgers in beeld te krijgen en waar mogelijk te ondersteunen. De specifieke training voor sleutels figuren en vrijwilligers  voor mantelzorger biedt handvaten om mantelzorgers te bereiken en ze een traject aan te bieden dat hen stimuleert om met hun ambities aan de slag te gaan. Met de inzet van deze deelnemers wordt de kennis en inzicht van de mantelzorgers vergroot, zodat ze de praktische vragen kunnen vragen en samenwerking bevorderen met instanties. Na de  getrainde sleutels figuren en vrijwilligers zijn ze op de hoogte wat de methode voor mantelzorgers kan betekenen en zijn ze in staat om de training\kennis in je eigen vrijwilligers organisaties kunnen uitvoeren. Ook leren ze in de training hoe zij werken aan het bereiken en empowerment van mantelzorgers in kwetsbare posities.

De sleutels figuren en vrijwilligers-mantelzorger ondersteunt de mantelzorgers en zorgvrijwilligers die zich in kwetsbare posities bevinden. Ze doorbreken van het isolement van mantelzorgers en spreekt ze hen aan op hun eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden. Mantelzorgers en vrijwilligers worden tijdens het traject opgeleid tot groepswerkers die zelf lotgenotengroepen opzetten en methodisch begeleiden. De methode kent een theorie- en praktijkdeel. In het praktijkdeel bereiken de opgeleide mantelzorgers op hun beurt weer andere mantelzorgers.

De sleutels figuren en vrijwilligers van dit project worden getraind en na deze training worden deze mensen aan zelforganisaties en maatschappelijke instellingen gekoppeld. Zoals religieuze instellingen, clubhuizen, theehuizen, sport clubjes en buurhuis voor de toekomst. In samenwerking met deze partners wordt gewerkt om een netwerk bijeenkomsten te organiseren zodat kennis en ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden

Projecten Eenzaamheid

Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. Het heeft betrekking op het ervaren van een zinvol bestaan, je thuis voelen in je omgeving. Wanneer eenzaamheid lang aanhoudt, kan het leiden tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving én het tekortschieten van een gevoel van geluk en welzijn. Eenzaamheid wordt niet alleen maar opgelost door sociale contacten te bevorderen. Maar hoe dan wel? En maakt het bestrijden van eenzaamheid mensen daadwerkelijk gelukkiger

Project Erasmusplus ‘Migranten Vrouwen en ondernemingschap’

Compas houdt zich steeds vaker bezig met trainingen gericht op re-integratie op de arbeidsmarkt, self-employment en ondernemerschap onder jonge starters van Turkse komaf. Uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden worden door Compas met succes begeleid naar en in leerwerktrajecten en steeds vaker ook in het starten van een eigen bedrijf. Daarom is Compas bezig zich inhoudelijk en methodisch meer te ontwikkelen rond het thema ondernemerschap. Als resultaat van een eerdere KA1-aanvraag worden momenteel diverse training modules rondom ondernemersvaardigheden ontwikkeld: oriëntatie op ondernemerschap; marktonderzoek doen; netwerken in een interculturele dimensie en digitale vaardigheden. Het is belangrijk dat de medewerkers deze modules kunnen vergelijken met programma’s elders. Daarnaast is het van belang dat de medewerkers van Compas meer adviesvaardigheden ontwikkelen, omdat de start van een onderneming niet alleen om opleiding en scholing vraagt, maar ook om begeleiding en advies. Specifieke aandacht is ook gevraagd voor de wijze waarop de werving van deelnemers plaatsvindt en op welke faciliteiten deelnemers kunnen rekenen. Op basis van eerdere ervaringen is gebleken dat medewerkers makkelijker op hun eigen functioneren reflecteren door de ontmoeting en uitwisseling met collega’s in het buitenland.

Training Vertrouwenspersoon

Na het volgen van deze training of cursus hebben deelnemers de basiskennis ontvangen over de rol en functie die een vertrouwenspersoon kan hebben en hebben zij kennis gemaakt en geoefend met een aantal basisgesprekstechnieken.

Cursisten kunnen bewust en weloverwogen een keuze maken om de rol van vertrouwenspersoon ‘in eigen kring’ op zich te nemen en spreken een gedragscode af indien zij die rol op zich nemen.

De cursisten kunnen starten met een rol als vertrouwenspersoon.

Nascholing en coaching is wenselijk en wordt aangeboden aan elke cursist die met goed gevolg deze cursus heeft afgelegd.

Elke cursist ontvangt na voldoende participatie een landelijk erkend opleidingscertificaat.

Project Vrijwilligers Inzet

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor het goed functioneren van onze samenleving. Het vormt als ware het cement van de maatschappij. Via vrijwilligerswerk tonen burgers hun betrokkenheid bij de omgeving waarvan zij deel uitmaken en richting geven aan de samenleving. Uit ervaringen van onze organisatie blijkt dat vrijwilligers een onuitputtelijke bron zijn voor het oplossen individuele en maar ook van de maatschappelijke vraagstukken van onze leden en onze gemeenschaap. Vrijwilligerswerk geeft iedereen de mogelijkheden om mee te doen en zijn talenten te ontwikkelen. Een klein deel mensen van onze organisatie vinden zelf hun weg naar maatschappelijke organisatie voor het verrichten vrijwilligerswerk, maar een groot deel van onze mensen komen zonder extra, vaak persoonlijke ondersteuning niet verder. Het bemiddelen van deze groep mensen vraagt tijd en specifieke steun en expertise. We zien en merken dat vanuit onze gemeenschaap minder vaak actief zijn in diverse wijken van stad. Verschillende redenen liggen daaraan ten grondslaag, zowel gelegen in het kenmerk van de onze gemeenschap zelf en als in het kenmerk van de vrijwilligersorganisaties. Wat betreft onze gemeenschap populatie moet daarbij gedacht worden aan de sociaaleconomische situatie waarin men zich bevindt, de beheersing van de Nederlandse taal en opvattingen over en verwachtingen ten aanzien van vrijwilligerswerk. In samenwerking Compas opleidingen willen we graag aandacht besteden, en een groep mannen, vrouwen en jongeren trainen over het belang van vrijwilligerswerk in Den Haag, zodat ze meer beeld kunnen ontvangen over maatschappelijke voorzieningen, en door kennis en inzicht vergroting mogelijk maken in de directe omgeving me te denken en mee te doen.

Doelstelling

Een groep mensen te verwen, om een training activiteit te volgen, zodat de kennis, inzicht en de beeldvorming te aanpassen en zo nodig op vrijwillige basis deelnemen aan de activiteiten die in leef en woonomgeving plaats vinden.

Doelgroep,

Leden van het bestuur, actieve kader, leden en vrijwilligers van de vrijwilligersorganisaties.  mannen, vrouwen en jongeren, die via persoonlijke en of mondeling werving zijn interesse heeft getoond