Algemene voorwaarden

Compas training &advies centrum

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden van CompasDe voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Compas, en op alle overeenkomsten die tussen Compas en een opdrachtgever gesloten worden.

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 1. Definities:

Compas: de naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak statutair gevestigd te Dordrecht;

Opdrachtgever: degene die met Compas een overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht tussen Compas en Opdrachtgever;

Offerte: elke langs schriftelijke, telefonische of elektronische weg aan een (aspirant) Opdrachtgever aangeboden voorstel tot het aangaan van een overeenkomst.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Compas en alle tussen een Opdrachtgever en Compas gesloten overeenkomsten over het verrichten en/of leveren van trainingen, opleiding, coaching en advies.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als en voor zover zij schriftelijk tussen Compas en Opdrachtgever worden overeengekomen.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Compas zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Als een offerte of aanbieding van Compas een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft het Compas recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Compas dertig dagen geldig.
 2. De overeenkomst tussen Compas en Opdrachtgever komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) of elektronische aanmelding, inschrijving of opdracht bij Compas en de aanvaarding van deze aanmelding, inschrijving of opdracht door Compas. Opdrachtgever aanvaardt door zijn aanmelding, inschrijving of opdracht of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.
 3. De in het vorige lid genoemde aanvaarding door Compas kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.

 

Artikel 3 Annulering door de Opdrachtgever

1.De Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, schriftelijk of digitaal, te annuleren, met inachtneming van het verder gestelde in dit artikel.

 1. Indien Opdrachtgever voor alle trainingen-cursus een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is deze aan Compas respectievelijk de volgende vergoedingen verschuldigd:

Bij een annulering later dan 1 week voor de aanvangsdatum 100%

Bij een annulering tussen de 1 en 2 weken voor de aanvangsdatum 90%

Bij een annulering tussen de 2 en 4 weken voor de aanvangsdatum 50%

Bij een annulering tussen de 4 en 6 weken voor de aanvangsdatum 25% van de overeengekomen prijs.

 1. Indien overige Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is deze aan Compas respectievelijk de volgende vergoedingen verschuldigd:
 2. a) bij een annulering later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 100%
 3. b) bij een annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 90%
 4. c) bij een annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 50%
 5. d) bij een annulering tussen 8 en 13 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 25% van de overeengekomen prijs.
 6. Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert na de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtgever gehouden de gehele overeengekomen prijs te betalen.
 7. Indien Compas, als gevolg van een annulering door de Opdrachtgever, annuleringskosten verschuldigd is aan een voor de uitvoering van de opdracht door Compas ingehuurde accommodatie of andere voorzieningen, is Opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten volledig te vergoeden.
 8. Indien voor een opdracht medefinanciering plaatsvindt door derden in de vorm van subsidie of wanneer een bijdrage wordt verstrekt en deze subsidie of bijdrage wegens een annulering door Opdrachtgever niet wordt verstrekt, is Opdrachtgever gehouden deze door Compas gederfde subsidie of bijdrage te vergoeden aan Compas
 9. In overleg met Compas kan Opdrachtgever in plaats van de oorspronkelijk aangemelde deelnemer een vervangende deelnemer aan de activiteit laten deelnemen. Dit dient dan wel vóór aanvangsdatum van de activiteit aan Compas te worden medegedeeld. Vervanging na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is niet meer toegestaan.

 

Artikel 4 Voortijdige beëindiging

Compas heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken of deelname van een Opdrachtgever ofwel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer, te weigeren, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht).

Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Compas recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 leden 2, 3, 4 en 5.

 

Artikel 5 Wijziging van de opdracht

Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht onvoorzienbare feiten of omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of een juiste uitvoering daarvan belemmeren, wordt hierover tussen de Opdrachtgever en Compas tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken zoveel mogelijk naar de intentie van de oorspronkelijke overeenkomst aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast en in een schriftelijke aanvulling op de overeenkomst worden vastgelegd.

 

Artikel 6 Het betrekken van derden bij de opdracht

Compas heeft het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst, in overleg hierover met opdrachtgever, derden te betrekken en/of in te schakelen.

 

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

Compas zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt wordt als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal Compas ervoor zorgdragend dat deze niet tot de bron is te herleiden.

Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de Opdrachtgever, zullen slechts aan anderen dan deze medewerkers worden doorgegeven, indien en voor zover het voorgenomen gebruik daarvan vooraf kenbaar is gemaakt aan de desbetreffende medewerker en deze uitdrukkelijk ervan  blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

 

Artikel 8 In dienst nemen van wederzijds personeel

Partijen zullen niet tijdens de duur van de (uitvoering) van de overeenkomst alsmede voor de duur van de periode van 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst, personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, dan wel anderszins trachten te bewegen werkzaamheden te verrichten voor de wederpartij, anders dan in overleg.

 

Artikel 9 Prijzen

 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt tegen de op moment van totstandkoming van de overeenkomst door Compas gehanteerde prijzen en tarieven.
 2. De overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Opdrachtgever overeengekomen zijn alle door Compas gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en belastingen.

 

Artikel 10 Betaling

 1. Als de overeenkomst tussen Compas en Opdrachtgever definitief is en Compas het contract aan Opdrachtgever heeft verzonden, ontvangt Opdrachtgever vanaf 13 weken voor aanvangsdatum een voorschotnota van 40% van de contractwaarde.
 2. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door Compas op de factuur aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Zonder schriftelijke toestemming van Compas is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Compas op te schorten dan wel te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op Compas, uit welke hoofde dan ook.
 4. De betalingstermijn als bedoeld onder 10.1 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Compas gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur (wettelijke) rente in rekening te brengen.
 5. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft Compas, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, het recht de deelname van de Opdrachtgever, ofwel van de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, aan de training, opleiding, coaching en/of adviesactiviteit te weigeren of uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden.
 6. Indien Opdrachtgever na aanmaning niet betaalt, is Opdrachtgever aan Compas naast de in dit artikel bedoelde rente, tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke worden vastgesteld op 15% van de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 50,-, onverminderd het recht van Compas  om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom en soortgelijke rechten, waaronder ook naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van door Compas aan Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, dan wel ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan Compas. Onder  ‘Compas’ wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie Compas met betrekking tot de hier bedoelde folders, informatie- en  trainingsmateriaal, werkzaamheden of diensten, rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compas enige door Compas aan Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door Compas is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 3. Bij vastgestelde overtreding van dit artikel zal door Compas per overtreding een boete van €25.000,- worden opgelegd aan Opdrachtgever.
 4. Geen enkele bepaling in de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst tussen Compas en Opdrachtgever strekken tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Opdrachtgever van rechten als bedoeld in dit artikel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde folders, informatie- en trainingsmateriaal en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Compas ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van Compas of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
 6. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Compas geleverde folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware de uiterste zorg is nagestreefd, staat Compas niet in voor eventuele fouten of onvolledigheden. Compas, auteurs of redacteuren van de folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Opdrachtgever van bedoelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en  hardware op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Compas aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. De aanwezigheid van een gebrek geeft Opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware of verrichte werkzaamheden en/of diensten.
 3. De totale aansprakelijkheid van Compas wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. Omzetbelasting).
 4. Compas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in dit artikel.
 5. Compas is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door Compas geleverde of ter beschikking gestelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware.
 6. Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Compasr slechts inroepen, nadat Opdrachtgever Compas binnen de termijn van 1 maand na uitvoering van de overeenkomst deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Compas ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Compas hierop adequaat kan reageren.
 7. Compas is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan Compasactiviteiten aan accommodaties en/of aan derden.

 

Artikel 13 Resultaat

Compas zal zich bij de uitvoering van een opdracht met de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inspannen om met de  uitvoering van een opdracht het beoogde resultaat te bereiken. Desalniettemin kan Compas geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.

 

Artikel 14 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden van Compas, dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 1 maand na voltooiing van de overeenkomst schriftelijk of digitaal te worden gemeld bij Compas. Afhandeling van de klacht geschiedt conform de Klachtenregeling Compas op de website van Compas www.compastac.nl

Indien een klacht gegrond is, zal Compas de werkzaamheden alsnog verrichten conform het bepaalde in de overeenkomst.

Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden conform de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Compas slechts aansprakelijk zijn zoals bepaald in artikel 12.4.

 

Artikel 15 Vrijwaring

Indien de Opdrachtgever aan Compas informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen of defecten. Bij geconstateerde virussen of defecten in de informatiedragers,elektronische bestanden of software, die leiden tot beschadigingen van de digitale systemen van Compas, zullen de herstelkosten hiervan verhaald worden op Opdrachtgever.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

 1. Op elke door Compas met Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Compas met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Compas.

Deze Algemene voorwaarden van Compas. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer NL096696734B02 en kunnen tevens worden ingezien en gedownload op www.compastac.nl